"Обединен здравно-осигурителен фонд Доверие" - ЗАД


1. Обща информация


"Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие" ЗАД е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и разрешения.

      +++

Дружеството е с капитал 4 600 000 лева, разпределени в 46 000 обикновении безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100.00 лева всяка.

      +++

Дружеството извършва дейността си чрез предлагане на медицински застраховки както следва:

      +++

1."Заболяване " за рисковете:

      +++

а) фиксирани парични суми

      +++

б)обезщетения

      +++

в)комбинация от горните две

      +++

2. "Злополука" за рисковете:

      +++

a) фиксирани парични суми

      +++

б) обезщетения

      +++

в) комбинация от горните две

      +++

Акционери в Дружеството са:

      +++

"Доверие-Обединен холдинг" АД, притежаващо 98.15 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

      +++

"Момина Крепост АД", притежаващо 0.28 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

      +++

"Телсо" АД, притежаващо 1.57 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

      +++      +++

В изпълнение на §29 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за здравното осигуряване/ДВ бр.60 от 07.08.2012г/ "Обединен здравноосигурителен фонд Доверие" ЗАД приведе дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането и с Решение № 581-03/22.07.2013г. на Комисията за финансов надзор получи Лиценз за застраховател за извършване на дейност по т.1 и т.2 от раздел II, буква "А" от приложение №1 от Кодекса за застраховане, във връзка с чл.83, ал.1 и ал.2 от Закона за здравното осигуряване за застраховки "Злополука" и "Заболяване".

      +++

След въвеждане в експлоатация, през месец октомври 2005 г. на Многопрофилна болница "Доверие" АД, обслужването на осигурените лица от София и консултациите на национално ниво - за осигурените от страната, при желание на клиента, се поемат от нея.

      +++

Офисът на "ОЗОФ Доверие"ЗАД се намира на адрес: София ул. "Лъчезар Станчев"№5 сградата на SOPHARAMA BUSINESS TOWERS тяло А ет 5.

      +++

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:   office@ozof-doverie.com

      +++

Универсален телефонен номер :
070017006
Този телефонен номер може да бъде избиран от цялата страна на цената на един градски разговор. Той може да бъде използуван във всички работни дни в часовия интервал от  9:00 ч. до 17:30 ч.


      +++

Телефонни номера от мобилната мрежа на A1:
0878105994
0878105995
Тези телефонни номера могат да бъдат използувани във всички дни от седмицата в часовия интервал от 17:30 ч. до 9:00 и в празнични дни за неотложна медицинска помощ.

      +++

Телефони за връзка с Ръководство, Секретар, Счетоводство, Главен юрисконсулт, специалисти Информационни технологии и др.
(02)9871037
(02)9871659
Тези телефонни номера могат да бъдат използувани във всички работни дни в часовия интервал от 9:00 ч. до 17:30 ч.

      +++

2. За допълнителна информация могат да се ползуват сайтовете:


МБАЛ "Довреие" АД - www.mbal.doverie.bg

      +++

"Доверие-Обединен холдинг" АД - www.doverie.bg

      +++


Новини


Извинения
2018-07-18

Уважаеми клиенти,
ОЗОФ Доверие ЗАД поднася своите извинения за затрудненията в последните дни в комуникацията с Кол центъра, които бяха породени от технически проблеми в системата на мобилния оператор, обслужващ централата на Кол центъра. Получихме уверения, че проблемите са отстранени и се надяваме връзката с нас да работи безотказно. При затруднена телефонна комуникация , моля информирайте ни чрез WEB приложението отт нашия електронен портал.


Нови имейл адреси
2018-05-23

Уважаеми клиенти,
уведомяваме Ви, че считано от 25.05.2018г. се променя електронния адрес за кореспонденция с „ОЗОФ Доверие ЗАД” АД както следва: office@ozof-doverie.com
Промяната е във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
За Ваше улеснение, от 25.05.2018г. за в бъдеще, освен на посочения адрес, можете да осъществявате бизнес кореспонденцията с „ОЗОФ Доверие ЗАД” АД и на следните имейли:
prodajbi@ozof-doverie.com – дирекция „Маркетинг и продажби” (относно въпроси свързани с действащи застрахователни договори или със сключване на договори с потенциални клиенти)
dogovornipartn@ozof-doverie.com – дирекция „Медицинско обслужване и дог. партньори” (относно въпроси свързани с медицинското обслужване на застрахованите лица и договори с лечебни заведения)
profilaktika@ozof-doverie.com – дирекция „Профилактика” (въпроси свързани с извършване на профилактични прегледи)
shtetimost@ozof-doverie.com – дирекция„Щетимост” (всички въпроси по предявени застрахователни претенции)
schetovodstvo@ozof-doverie.com – дирекция „Счетоводство”
zastrahovani@ozof-doverie.com – дирекция „Информационни технологии” (за изпращане на Отчети от лечебни заведения; изпращане на информация за напуснали и новоспостъпили застраховани лица)
pravnainf@ozof-doverie.com – Гл. юрисконсулт


WEB заявка
2018-02-23

Уважаеми клиенти,
"ОЗОФ Доверие ЗАД" Ви предоставя възможност за записване на час при специалист през сайта ни. За целта трябва да сте се регистрирали в онлайн системата ни. След като влезете в акаунта си(от "Информация за застраховани лица" -"Вход") от "Заявки за преглед" и "Добави заявка" попълвате формата "Заявка за посещение при лекар". Полета "Населено място" и "Оплаквания симптоми" са задължителни. Накрая натискате "Създаване" и "Запис". С "Изпрати заявката" активирате Вашата заявка.

всички новини

      
начало

Bg En