"Обединен здравно-осигурителен фонд Доверие" - ЗАД


1. Обща информация


"Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие" ЗАД е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и разрешения.

      +++

Дружеството е с капитал 4 600 000 лева, разпределени в 46 000 обикновении безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100.00 лева всяка.

      +++

Дружеството извършва дейността си чрез предлагане на медицински застраховки както следва:

      +++

1."Заболяване " за рисковете:

      +++

а) фиксирани парични суми

      +++

б)обезщетения

      +++

в)комбинация от горните две

      +++

2. "Злополука" за рисковете:

      +++

a) фиксирани парични суми

      +++

б) обезщетения

      +++

в) комбинация от горните две

      +++

Акционери в Дружеството са:

      +++

"Доверие-Обединен холдинг" АД, притежаващо 98.15 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

      +++

"Момина Крепост АД", притежаващо 0.28 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

      +++

"Телсо" АД, притежаващо 1.57 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

      +++      +++

В изпълнение на §29 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за здравното осигуряване/ДВ бр.60 от 07.08.2012г/ "Обединен здравноосигурителен фонд Доверие" ЗАД приведе дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането и с Решение № 581-03/22.07.2013г. на Комисията за финансов надзор получи Лиценз за застраховател за извършване на дейност по т.1 и т.2 от раздел II, буква "А" от приложение №1 от Кодекса за застраховане, във връзка с чл.83, ал.1 и ал.2 от Закона за здравното осигуряване за застраховки "Злополука" и "Заболяване".

      +++

След въвеждане в експлоатация, през месец октомври 2005 г. на Многопрофилна болница "Доверие" АД, обслужването на осигурените лица от София и консултациите на национално ниво - за осигурените от страната, при желание на клиента, се поемат от нея.

      +++

Офисът на "ОЗОФ Доверие"ЗАД се намира на адрес: София ул. "Лъчезар Станчев"№5 сградата на SOPHARAMA BUSINESS TOWERS тяло А ет 5.

      +++

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:   office@ozof-doverie.com

      +++

Универсален телефонен номер :
070017006
Този телефонен номер може да бъде избиран от цялата страна. Той може да бъде използуван във всички работни дни в часовия интервал от  9:00 ч. до 17:30 ч.
За ваша информация при ползване на услугите на Кол центъра на "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД на тел 070017006 ще бъдете таксувани спрямо Вашия тарифен план на съответния мобилен оператор към номер от тип 0700.
За връзка с Кол центъра на "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД бихте могли да ползвате и следните фиксирани номера: 02 989 84 59 ; 02 981 26 18 ; 02 980 62 38; 02 988 14 82. При ползване на тези номера, ще бъдете таксувани спрямо Вашия тарифен план към Национални фиксирани мрежи на Вашия мобилен оператор.

      +++

Телефонни номера от мобилната мрежа на A1:
0878105994
0878105995
Тези телефонни номера могат да бъдат използувани във всички дни от седмицата в часовия интервал от 17:30 ч. до 9:00 и в празнични дни за неотложна медицинска помощ.

      +++

Телефони за връзка с Ръководство, Секретар, Счетоводство, Главен юрисконсулт, специалисти Информационни технологии и др.
(02)9871037
(02)9871659
Тези телефонни номера могат да бъдат използувани във всички работни дни в часовия интервал от 9:00 ч. до 17:30 ч.

      +++

2. За допълнителна информация могат да се ползуват сайтовете:


МБАЛ "Довреие" АД - www.mbal.doverie.bg

      +++

"Доверие-Обединен холдинг" АД - www.doverie.bg

      +++


Новини


Отстранен проблем
2018-11-20

Уважаеми клиенти,
Техническият проблем е отстранен. Всички комуникации работят, включително и *9900.


Проблеми с връзката
2018-11-20

Моля да ни извините за затрудненията във връзката с централата и Кол- центъра на "ОЗОФ Доверие". От мобилния оператор "А1" , който поддържа централата на "ОЗоФ Доверие", ни уверяват, че скоро проблема ще бъде отстранен.
Можете да използвате електронната ни поща за връзка с нас. Имейлите са написани на нашия сайт. За връзка с Кол-центъра можете да използвате имейла на дирекция "Медицинско обслужване и договорни партньори" - dogovornipartn@ozof-doverie.com, както и услугата "Уеб заявка"


Нови имейл адреси
2018-05-23

Уважаеми клиенти,
уведомяваме Ви, че считано от 25.05.2018г. се променя електронния адрес за кореспонденция с „ОЗОФ Доверие ЗАД” АД както следва: office@ozof-doverie.com
Промяната е във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
За Ваше улеснение, от 25.05.2018г. за в бъдеще, освен на посочения адрес, можете да осъществявате бизнес кореспонденцията с „ОЗОФ Доверие ЗАД” АД и на следните имейли:
prodajbi@ozof-doverie.com – дирекция „Маркетинг и продажби” (относно въпроси свързани с действащи застрахователни договори или със сключване на договори с потенциални клиенти)
dogovornipartn@ozof-doverie.com – дирекция „Медицинско обслужване и дог. партньори” (относно въпроси свързани с медицинското обслужване на застрахованите лица и договори с лечебни заведения)
profilaktika@ozof-doverie.com – дирекция „Профилактика” (въпроси свързани с извършване на профилактични прегледи)
shtetimost@ozof-doverie.com – дирекция„Щетимост” (всички въпроси по предявени застрахователни претенции)
schetovodstvo@ozof-doverie.com – дирекция „Счетоводство”
zastrahovani@ozof-doverie.com – дирекция „Информационни технологии” (за изпращане на Отчети от лечебни заведения; изпращане на информация за напуснали и новоспостъпили застраховани лица)
pravnainf@ozof-doverie.com – Гл. юрисконсулт

всички новини

      
начало

Bg En